Uddrag af resumeet fra Wilhjemrapporten  
  Til forsiden     Til mærkesituation  Brev til Direktoratet
   

Udvalget anbefaler at der som led i beslutninger om at prioritere indsatsen på naturforvaltningsområdet udarbejdes konkrete beslutningsgrundlag for så vidt muligt at kunne vurdere forholdet mellem direkte og indirekte omkostninger og gevinster. Dette er desuden forudsætningen for at indsatsen til beskyttelse af naturen skal være effektiv.

Udvalget har fremsat en lang række anbefalinger og peger på følgende anbefalinger som de højst prioriterede ud fra en naturmæssig synsvinkel:

  • Styrkelse af naturplejeindsatsen: Der bør ske en styrkelse af naturplejen. Det gælder statens, amternes og kommunernes naturpleje og den naturpleje der udføres af landbrug og skovbrug.

Begrundelse: Tilgroning som følge af ophørt ekstensiv landbrugsdrift og tilledning af især luftbårne næringsstoffer er en af de væsentligste trusler for mange naturområder og deres indhold af vilde planter og dyr. Derfor er styrket naturpleje et vigtigt initiativ for at få tilvejebragt gunstig bevaringsstatus i de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) med tilhørende arter samt i de naturtyper, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 (§3-områder), og i de fredede områder. Naturplejeindsatsen kan målrettes mod de mest værdifulde naturområder gennem en naturkvalitetsplanlægning. Der er behov for en vifte af instrumenter for at fremme en målrettet naturpleje hos lodsejere, erhverv og myndigheder, herunder frivillige aftaler fx de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ-aftaler), plejeplaner for fredede områder, etablering af fælles græsning mv.

Link til rapporten