Brev til Direktoratet for FødevarerErhverv
Redigeret kopi.     Januar 2002
 
  Til forsiden     Til mærkesituation
 

Til Direktoratet for FødevareErhverv

                                             Klage over sanktionskrav.

Baggrunden for dette brev er at få omstødt samtlige beskrevne sanktionskrav i udbetalinger af husdyrpræmier til vor besætning (ca. 90.000 kr), af flere årsager som er beskrevet mere uddybende i det følgende.

De negative konsekvenser ved en fuldstændig overholdelse af mærkereglerne tidsmæssig vil for dyrene, mig og naturen ved vor driftsform ikke opvejes ved forskellen om dyrene mærkes indenfor 20 dage eller ved hjemkomst fra naturarealet i efteråret.

Et vedvarende forsøg fra min side på at få mærket alle dyr vil resultere i, at jeg vil blive dræbt, det vil samtidig gøre moderdyrere mere og mere aggressive overfor besøgende i naturarealet.

Hvis sanktionskravene ikke kan frafaldes, og der ikke i fremtiden kan findes en mærkeløsning, der mere er tilpasset lignende driftsforhold, vil naturarealer som dem vore dyr passer gro til. (Wilhjelmrapport: Udrag af resume)   Link

Jeg håber for alle gode interesser, at dette brevs indhold kan bidrage til en lempelse under en eller anden form og krav

  1. Kontrolbesøget.

Det uanmeldte kontrolbesøg 6 dec. 2000 blev foretaget midt i perioden, mellem  hjemtagning af  ammekøerne og deres kalve fra naturplejearealerne og sortering og mærkning af  både kalve nymærkning og køer for tabte mærker.

Som det beskrives senere har vi ingen mulighed for tidsmæssig korrekt øremærkning af alle kalve, derfor mærker vi normal de umærkede kalve, når alle er på stald og over stresset efter indbindingen, for ikke at skade kalve unødigt.

Hvis kontrolbesøget var foretaget bare 1 mdr senere, ville der formentlig ikke have være problemer.

Jeg vil pointere, at jeg ikke klager over de kontrolbesøgende eller andre i Direktoratet, jeg har altid mødt venlighed, lydhørhed og forståelse for vor produktionsforhold og problemer.

  1. Driftsforhold.

Vi startede med kødkvæg i 1985 for afgræsse nogle naturarealer om sommeren og et større areal af græsfrø om efteråret, om vinteren kunne vi desuden få omsat frøgræshalmen som foder.

Vi er efterhånden flere gange fra Ringkøbing Amt og den lokale skovfoged blevet opfordret til at levere dyr til naturpleje i større udstrækning.

I øjeblikket leverer vi dyr til naturpleje i et areal på ca 65 ha, i en afstand (2 til 5 km) hvor det er mulig at transportere dyrene som drift i flokke både ud og hjem.

Jeg har nydt det, dyrene har nydt det, besøgende har nydt det og naturen har haft gavn af det.

       Så langt så godt –

Efterhånden har kreaturer, der er født i naturen og  født deres kalve gennem flere år i naturen tilegnet sig en mere og mere naturlig adfærd med beskyttelse af nyfødte kalve som en naturlig del.

Når jeg kommer med min mærketang, vækker jeg de samme instinkter hos koen, som var jeg en ulv.

Min påstand er, at de mennesker der har beskrevet mærkekravene og de  mennesker der efter dette brev vil fastholde sanktionskravene mangler kendskab til dyrenes evne til tilegne sig egne ”slumrende” adfærdsmønstre når omgivelserne giver mulighed for det.

  1. Naturpleje.

Det paradoksale i denne situation er, at det samme EU  gør meget og giver meget til opretholdelse og genopretning af  naturområderne i hele EU  og samtidig måske endda uvidende straffer landmænd som mig, der aktivt gør noget.

Naturpleje med kreaturer, får, geder og måske helt andre dyr med et naturligt tilhørsforhold til områdets økologi vil i fremtiden blive mere og mere almindeligt. (læs Bernsteinrapporten)

Derfor vil jeg gøre meget ud af at forklare mine forhold, og jeg vil gå langt og længe for at forsvare den uretfærdige og for samfundet skadelige stivhed  i mærkereglerne.

En helt andet og meget mere alvorlige konsekvens af den årlige jagt på de nyfødte kalve og moderdyrenes reaktioner derpå vil være, at der helt unødigt vil blive dræbt landmænd, måske også naturvandrere og motionsløbere der uvidende kommer til at placere sig mellem ko og kalv.

En gæst der uforvarende i skoven vil hjælpe en nyfødt kalv, der har skjult sig udenfor indhegningen, ind til moderen vil være i livsfare, fordi elhegn ikke er nogen hindring for en ko, der vil forsvare sit afkom.

Hvis dette lyder overdreven så har jeg på gården nu i bokse gående 2 køer med nyfødte kalve. Enhver der går ind i boksen vil blive dræbt, og det er enhver velkommen at overbevise sig om det eller Direktoratet kan bede vor dyrlæge beskrive det.

      Disse 2 køer kommer aldrig ud af boksen igen, de vil når kalve er store nok, blive skudt i boksen og hjemmeslagtet, jeg tør ikke engang levere dem med en vognmand.

I 2000 skød vi ligeledes 2 køer af samme årsag.

Jeg har passet køer siden mit i 50erne og haft egen bedrift og besætning siden 1968 så jeg ved lidt om hvad jeg skriver.

TV2,s naturjournalist, Rigmor Sams og DR1- DERUDE,s  Søren Rye.

Det skovområde hvor vi har dyr er på 495 ha, og naturplejearealet er som før skrevet på ca. 65 ha, afstanden til arealet er på fra 2 til 5 km.

Både det frie  drift af kreaturer til området og den specielle natur har gjort, at både Naturjournalisten Rigmor Sams fra TV2 og Søren Rye DR1 har lavet udsendelser om det i fjernsynet.

Jeg vil meget gerne få lavet en kopi af filmene til dette brev, hvis det ønskes eller kan gave det evt. videre forløb.(kopi og forsendelse vil koste en del, der er de i første omgang  ikke medsendt)

  1. Forslag til dispensation.

Hvis der indvilliges i frafald af sanktionskrav, har jeg nogle forslag til krav der fra  Direktoratet kan stilles.

Krav til naturplejebesætninger:

Þ     Besætningen skal være ”lukket” dvs. der kan ikke omsættes levende dyr til eller fra besætningen bortset fra en godkendt indkøb af en avlstyr hvert andet eller tredje år.

Þ     Alle dyr fra besætningen går direkte til slagteri eller destruktion.

Þ     Alle dyr det er muligt at komme til uden livsfare mærkes straks efter fødsel eller efter tab af mærke, resten mærkes senest 1 mdr efter indbinding (15 dec)

Þ     Hvis det af  veterinære grunde menes gavnlig kan de krævede blodprøver (IBR og BVD ….) øges i antal eller hyppighed.

Þ     At der foreligger en naturpleje kontrakt med en offentlig myndighed som underskriver.

5. Personlige forhold.

Jeg har gennem årene gjort meget for at få mærket alle kalve, men blevet overfaldet så tit, at jeg har opgivet det, jeg ved at jeg vil miste livet ved det på et tidspunkt, min kone kan ikke længere hjælpe mig eller holde overvære mærkningen.
Udenfor det tidsrum kort efter indbindingen ved vi at et kontrolbesøg kan resultere i et større fradrag i tilskudsbeløb end vi har råd til. Derfor er det en daglig frygt hver gang, der kommer en fremmed bil i gårdspladsen, det er stort psykisk pres især for min kone.

Det bør ikke være således, at man tvinges til at risikere eget eller andre liv eller førlighed for en så unødig ting som at nogle kalve går i en stor skov i et par mdr. uden øremærker.

Vor situation er, som der måske skinner lidt igennem præget af en del mismod som også er begyndt at  præge hele bedriften og administrationen af den.  
Vor oplevelse er at  uanset om man skulle komme på højde med kravene, vil der hele tiden komme skærpelser, f eks kræves der nu at der skal indberettes løbninger.
det er en helt umulig tanke at man kan følge med i hvornår der der foregår en løbning med en foldtyr i et så stort naturområde.
Hvis manglende løbedatoer i fremtiden forhindrer at nyfødte kalve kan registreres vil det på sigt betyde at en naturplejebesætning som vort kun kan levere dyr til destruktion, selvom kødet er et produkt der er et resultat af det nærmeste man kan komme på naturlig produktion.
Jeg tror hverken forbrugerne, den alm opinion eller politiske organisationer vil acceptere hele besætninger på den måde sendes til destruktion.
Jeg ved personligt at der i andre dominerende kredse indenfor landbruget på grund af overproduktion af oksekød er et ønske om med alle midler at begrænse kødkvæget og at et par døde eller ruinerede "naturplejere" ikke betyder noget.

Hvis dette brev giver baggrund for en positiv løsning vil vi reducere besætningen, evt krydse til roligere dyr, således, at vi også bidrager med en tilpasning af driftsformen.

  1. Brev til ministeren og andre organisationer.

Hvis det kan gavne min sag eller at det kan gavne en mere differentieret krav til mærkning i EU-regi vil jeg også sende brevet til Landbrugsministeren. Men ikke uden at diskutere det med Direktoratet.

  1. Bilag der er sendt til Direktoratet for FødevarerErhverv:
               1. Øremærkesituation fra 1993 med en fredelig krydsningsko.

                  2. Det omtalte øremærkedispentation.

3.       Brochurer fra Naturplejeområdet (engelsk, tysk og dansk)

4.       Kort over området med indtegnet areal.

5.       Cdrom med slideshow fra området  – indholdet er taget ud af ”Kulturprojektet”.

Venlig Hilsen

Grethe og Bertel Jensen, Bjørslevvej 10,  6920 Videbæk. Tlf 97194137 ell 20834137 mail bertel.jensen@privat.dk se også billeder på min hjemmeside  www.naturox.dk