Bertel@sti.dk
Bertel.com

Vedvarende Energibalanceprojekt  Troldhede

 
 

Til forsiden

Kopi af ansøgning til Vækstforum - Miljø og energi.
I denne ansøgning er der beskrevet en plan for Troldhede i Ringkøbing– Skjern Kommune, men projektet kunne danne eksempel for mange andre lignende mindre byer med fjernvarmeforsyning med naturgas eller anden energikilde.

Fakta om Troldhede
Troldhede by har ca 600 indb. Fjernvarmeværket er naturgasforsynet og har 267 forbrugere. Der er 3 byområder med naturgasforbrugere. Troldhede har ca 300 industriarbejdspladser, - størst er ARLA med 170, Troldhede Pladeindustri med 70 og to El- og IT firmaer med hver 25 medarbejdere
.

Paradokset/problemet i Troldhede:
Troldhedes varmeforbrugere har Danmarks 20ende største varmeomkostning pr bolig på trods af at:
Troldhede er omgivet af energi, både som spildvarme fra virksomhederne og landbruget.
Både ARLA -Troldhede Mejeri og Troldhede Pladeindustri lukker store mængder energi ud i omgivelserne.
Der er desuden muligheder for opstilling af store vindmøller.
Energiforsyningsbindinger og energiafgifter gør det både svært og økonomisk umuligt at ændre dette paradoks.
Troldhede lider som så mange andre mindre byer med en så dårlig fjernvarmeøkonomi, at det påvirker bosætningen og udviklingen meget negativt.

Ide:

Projektideen går ud på at udvikle energibalance i Troldhede by med udgangspunkt i 4 nye lokale 1,8 MW vindmøller med en samlet produktion på 25 – 30.000 MWh pr år. Elproduktionen sendes direkte og udenom elnettet til en energistation og omdannes og tilpasses optimalt og intelligent til lokalområdets energibehov på flest mulige områder.

Projektets opdeling:

1. Idefase med lokale og faglige diskussioner og vurderinger om projektet:

(Denne del er udført gennem samtaler og møder mellem Jens K Pedersen, JKP Local Energy Hemmet, -Flemming Wennike, Regionen, -Mikael Sloth, H2 LOGIC, - Per Pedersen, udviklingsmedarbejder Naturgas MidtNord, Preben Gaardsvig, formand v. Troldhede Fjernvarmeværk og Bertel Jensen, Troldhede , byrådsmedlem og lodsejer til vindmøller.)

2. Kommunal høringsfase angående vindmølle placeringer:
(Godkendt på byrådsmødet den 11. dec og udsendes til høring fra 5. jan 08)

 

3. Professionelt vurdering og beskrivelse omfattende.(Tilskudsbeløbets anvendelse – se sidste side)
De teknisk muligheder og problemer/opgaver.
En vurdering af projektets økonomiske bæredygtighed.
En vurdering af nettoenergiresultatet af det færdige projekt.
Hjælp til forskellige ansøgninger – EU m. m.

4. Vurdering og hjælp til lovgivnings – og afgiftsmæssige problemer.
Projektets økonomi vil kræve en ændret lovgivning på energiområdet, så den energi der lokalt og direkte forbruges ikke omfattes af samme afgiftsbelastning som nu.

5. Fortsættelse af VVM og vindmølleplan- og opsætningen.

6. Finansiering og udførelse.

 

Projekt- og illustrationsforklaring.
Se kort

1.Vindmøller
2 km nord for Troldhede placeres der 4 – 5 vindmøller. Der er lavet beregninger, der viser, at møllerne kan placeres hos 2 lodsejere uden dispensation og have en årsproduktion på 25 – 30.000 Mwh.

2. El/brint
Den producerede el fra møllerne sendes direkte til Troldhede by, hvor den indgår i en energibalance. D.v.s den vindproducerede el bruges lokalt til el, varme, brintenergi og ilt.

3. Energicentral og brintstation
Selve brintfremstillingen kan foregå på Fjernvarmeværket 5. eller så tæt derved, at procesvarmen kan bruges i fjernvarmenettet.

9. Naturgasnettet 
Brinten kan bruges på fjernvarmeværket og til de gasforsynede områder i Troldhede enten rent eller i blanding.

4. El-samlestation.
”Intelligent” overvågning og styring af de forskellige energiproduktioner ville give mulighed for at udnytte elmarkedets udsving i priser og behov.

6. og 7. Den overskydende ilt ville kunne bruges på de to rensningsanlæg i Troldhede og Toudal Dambrug

Brintforbrug
Der kan etableres en tankstation, så både ARLA Troldhede Mejeri og Pladeindustrien kan bruge brinten i deres mange trucks.
Der kan også etableres en tankstation til brintbiler. Hvis al el fra møllerne bruges til biler vil det kunne dække omkring 2000 bilers årsforbrug plus en stor produktion af procesvarme til Fjernvarmeværket.

Fremtidsvision
I en lidt fjernere vision kan brintstationen indgå i en brintforsyning af jernbanen Herning, Skjern, Ringkøbing og Holstebro, med små brinttog og ½ timedrift. Ideen ville åbne helt nye perspektiver og burde udskrives som en præmieret projektkonkurrence af de tre berørte kommuner. (Denne del er ikke blevet drøftet meget. Det ville inddrage langt flere aktører).
Potentielle ejere
 
Ejere/investorer kunne eksempelvis være Energi Midt, Norsk Hydro, Naturgas Midt Nord eller Siemens/Vestas og lokale investorer.
De kunne eje både møller, distributionsnettet og Fjernvarmeværket i et selskab, Fond eller konsortium.
Borgerinddragelse
Som lokalt og afgrænset energiprojekt vil det fra start være egnet til borgerinddragelse, og den fælles økonomisk fordel ville give et lokalt større ”ejerskab” til det færdige projekt.
Projektets gennemførelse ville også kunne give de mindre kraftvarmeværker en renæssance til gavn for alle. (bill. Troldhede Fjernvarmeværk)Det samlede projekts realiserbarhed:

 De lokale betingelser
Alle lokale betingelser med vindmølleplacering og forholdsvis stor tæt koncentration af boliger og industri er til stede. Evt lokal modvilje mod store vindmøller afhænger af den lokale samfundsfordel og udnyttelse.

Ny lovgivning og afgiftssystem
Lovgivning på og afgiftssystem energiområdet er en nuværende hindring og her kræves en ændring.
Lokalt fremstillet og forbrugt energi bør omfattes af en energibeskatning og lovgivning, der ligner reglerne for hustandsmøller.

Teknisk realiserbarhed

Det er gruppens vurdering, at den nødvendige teknik er til stede, og i løbet af realiseringsperioden også i en form, der passer til projektets omfang og krav.

Økonomi.
Hvis alle ovenstående forhold er opfyldt, vil en anlægsfinansiering og driftsøkonomi uden tvivl også være til stede.

 

Det samlede projekts betydning for udvikling for bosætning.
Projektets betydning regionalt og lokalt kan være altafgørende for udviklingen i de mange mindre byer og landsbyer med dyre fjernvarmeværker med store energiomkostninger som tilfældet er i Troldhede.

 

Projektets betydning for energiforsyningen af vedvarende energi.
Med de ulogiske og stramme monopoler på energiområder der hersker i øjeblikket og mange steder helt forhindrer udnyttelsen af spildvarme, vil projektet have stor betydning, hvis det kan være med til at ændre reglerne.

Projektets betydning for naturgasnettet:
Da den elproducerede brint kan transporteres rent eller som blanding i naturgasnettet, vil projektet have stor betydning for forrentningen af naturgasnettet i en fremtid med reducerede naturgasreserver.

 

Projektets betydning i forholdet til store vindmøller:
Hvis vi i lokalområderne skal have en fælles forståelse af flere store vindmøller, er det af stor betydning at flest muligt, - eller alle foruden den miljømæssige fordel også oplever en lokal fordel.


Ad punkt 3.
Ansøgning om støtte fra Vækstforum:

 I første omgang drejer ansøgningen om støtte til alle de forberedelser, der ligger i projektet, inden det kan projekteres, finansieres og igangsættes. 

Det vil kræve at et større ingeniør- eller projekteringsfirma vurderer og beskriver alle projektets muligheder og problemer både teknisk – lovgivningsmæssigt og økonomisk.

Hvis ansøgningen opnår støtte til dette, vil der ved en senere ansøgning blive brug for projektstyring.

Uden at have regnet på hvad dette arbejde vil koste, er vor vurdering ca. 500.000 kr.

 Betragt selve beskrivelsen og illustrationen fra undertegnede som meget løst og ikke fyldestgørende.

Projektet har egen hjemmeside www.windwin.dk   eller på www.bertel.com

Her vil ansøgningen også blive lagt ud hurtigst muligt.

Tovholder på projektet er indtil videre. J K Pedersen.  JKP Local Energy, Hemmet 97375810 mobil 23682493  jkp@jkple.dk

og undertegnede.
 Venlig hilsen fra initiativtager Bertel Jensen, byrådsmedlem og landmand, Troldhede  tlf 97194137   bertel@sti.dk

 

(Bill. Mølleillustration er udarbejdet af medindsender Jens K. Pedersen)