Kommisionens beslutning nr. 98/598 af 12 okt 98
om fristforlængelse til Spanien for øremærkn. til bl.a.  limousine og charolais "i øde områder". 

 
  Til forsiden     Til mærkesituation   Tilbage
 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

l. afdeling, 2. kontor J.nr.: 1997-4214-0002 Den 15. juli 2002 BTH
                              Notat

om mærkning og registrering af kvæg

I henhold til Fødevaredirektoratets bekendtgørelse nr. 239 af 2. april 2001 om mærkning og registrering af kvæg,
svin, får og geder skal kvæg senest 20 dage efter fødsel og inden det forlader oprindelsesbesætningen være forsynet
 med et godkendt øremærke ét i hvert øre.

Den ansvarlige for en kvægbesætning skal til Det Centrale Husdyrbrugs-register indberette tilstedeværende kvæg
samt fødsler, dødsfald og flyt­ninger af kvæg i besætningen.

Kvæg, der flyttes fra en besætning, og indsættes i en anden besætning, på et dyrskue, på en fælles græsgang eller
 i en anden samling af kvæg, skal være ledsaget af et sundhedsdokument, der angiver indentitet og sundhedsforhold.

Endelig skal besætningsejeren føre en besætningsliste, der opbevares på ejendommen.

Reglerne om mærkning og registrering af kvæg har til formål hurtigt at give mulighed for at efterspore og begrænse
spredningen af husdyrsyg­domme. Endvidere er registeret grundlag for kontrollen med EU-støtteordningerne.

Reglerne har baggrund i Rådets forordning nr. 820/97 af 21. april 1997 (nu forordning nr. 1760/2000) om
indførelse af en ordning for identifika­tion og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og
oksekødsprodukter.

Forordningen blev i sin tid vedtaget i et forsøg på at genoprette tilliden til markedet for oksekød og
 oksekødsprodukter, der var svækket på grund af BSE-krisen. Den mest effektive genopretning mente man at
kunne opnå ved mere gennemsigtige betingelser for produktion og markedsføring af de pågældende produkter,
 navnlig for så vidt angik sporing.

Forordningen åbner ikke mulighed for, at medlemslandene kan dispense­re fra reglerne om mærkning og registrering af kreaturer.

Ved Kommissionens forordning nr. 509/1999 af 8. marts 1999 fik med­lemsstaterne dog mulighed for at forlænge
fristen for øremærkning af bisonokser (arten Bison bison spp.) med op til 9 måneder.

Begrundelsen herfor var, at bisonokser opdrættes på en sådan måde, at kalvene altid forbliver hos deres moder,
indtil de fjernes senest 9 måne­der gamle.

Endvidere har Spanien med Kommissionens beslutning nr. 98/589 af 12. oktober 1998 fået mulighed for at
 forlænge fristen for øremærkning af visse kreaturer med op til 6 måneder.

Bedrifterne, hvor kreaturerne er født, ligger i visse geografiske områder, og de pågældende kreaturer tilhører
 visse racer.

Kreaturerne holdes i ekstensive driftssystemer i det fri, hvor kalvene holder sig tæt op ad deres moder, indtil de
bliver skilt fra moderen i en alder af højst 6 måneder.

For begge undtagelser gælder det, at forlængelsen ikke må påvirke kvali­teten af oplysningerne i de nationale
databaser, ligesom der ikke må flyt­tes dyr, der ikke er øremærkede.

Om den spanske undtagelse kan det iøvrigt siges, at nogle af de racer, der er omhandlet af beslutningen, også findes i Danmark (f.eks. limousi­ne og charolais), men at de områder, der er tale om i Spanien, er både bjergfyldte og øde.