Til forsiden     Til mærkesituation    Luftfoto  
 Wilhjelrapporten   
  Bilag til Fødevareudvalget 20 juni  
Mosen 1950

  Kopi af brev  fra Fødevarerminister
Marian Fischer Boel
(17 juli i venstre side) 
til Bertel Jensen (mine kommentarer 20 juli i højre side)

 
 
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri     Naturplejere  Grethe & Bertel Jensen

Tak for dine breve af l. maj 2002 og senere om mærkning og registrering af kvæg.

Du ønsker at kunne udskyde øremærkningen af kalve ud over de sædvanlige 20 dage fra fødslen, idet du henviser til, at du har en fritgående besætning af ammekøer, der anvendes til naturpleje. Du skriver, at køerne er tilbøjelige til aggressiv adfærd, når man nærmer sig kalvene de første to måneder.

Fødevareministeriet har foretaget høring af Landbrugsraadet, der har bemærket, at øremærkningen er væsentlig for fødevaresikkerheden og de veterinære forhold, og at reglerne derfor skal overholdes af alle.

 

 

Der er ikke mulighed for at yde individuelle dispensationer fra EU-reglerne, men derimod har medlemslandene mulighed for at søge dispensation for visse områder. Spanien har i øjeblikket en sådan dispensation.

Samlet er det min vurdering, at øremærkningen er så vigtig for den sikre identifikation af dyrene og dermed for sporbarheden, at der ud fra hensynet til fødevaresikkerhed og veterinær sikkerhed ikke bør søges dispensation. 

 

Hertil kommer, at det bl.a. ud fra hensynet til dyrevelfærd ikke er hensigtsmæssigt, at der holdes dyr, som i længere perioder af året ikke kan håndteres. Jeg vil der derfor opfordre dig til, evt. i samråd med konsulent­tjenesten, at sikre dig, at der løbende er mulighed for at opnå praktisk bistand til håndtering af dyrene.

 


                Mariann Fischer Boel Holbergsgade 2   
1057 København K
 
TIf.:33922001  Fax: 33123761    
 
Telex: 27157 minag.dk   
www.fvm.dk    Internet; fvm@fvm.dk

 

Jeg takker for muligheder for foretræde for Folketingets Fødevareudvalg den 20 juni.

Jeg takker også for den velkomst og positive interesse for mine synspunkter, jeg følte  fra  udvalgets medlemmer.

Selv om det kun blev til korte samtaler med Ministeren, så var det dog en positiv oplevelse.


-------------------

Jeg ønsker kun udsættelse i de tilfælder, hvor det er enten umulig, farlig eller hvor det stresser moderkoen således, at dens fremtidige adfærd overfor mig og andre ændres til  et farlig og problematiske omgang. (måske kun i få tilfælder)
Jeg ønsker også kun udsættelse til kalven tages fra moderen i efteråret og kun for øremærkningen.
------------------

Jeg havde håbet, at Folketingets Udvalg for Fødevarer og Fødevareministeren  havde egen mening og indflydelse, Landboforeningernes medlemmers mening (Landbrugsrådet) kendte jeg godt i forvejen. Derfor ville jeg nok ikke, med den kendskab, have ulejliget mig til København. Da der i Landbrugsrådet er en overvægt af økonomiske interesser, der gerne ser en reduktion af kødkvæg, kan rådgivningen skyldes ikke objektive holdninger.
.
------------
For mig ser det ud til at Ministeren  er blevet misinformeret.  Jeg har læst EU-forordninger.
Den dispensation jeg har brug for er allerede givet  til bisonkalve, og med samme begrundelse, nemlig at kalvene bliver ved moderen indtil vinteren og derfor  ikke udgør nogen risiko for manglende sporbarhed.
I vor besætning er den veterinære risiko  endda mindre, da det er en lukket og isoleret besætning.
(Samlet i brev til Fødevaredirektoratet)

-----------------

Denne sidste del af brevet betragter jeg som en direkte fornærmelse, jeg håber ikke, det er formuleret af Ministeren, men af en anden enten i uvidenhed eller måske endda  i ond mening for at skade min sag.
Jeg kan til enhver tid udenfor den tid hvor koen går med nyfødt kalv fange enhver voksent dyr, og i nødvendige tilfælder lyder flokken min  kalden og følger efter mig hjem  selv over store afstande og uden hegn følger de mig endda helt ind i løsdriftsstalden.

Jeg har passet kreaturer så længe jeg husker (1950),  og har drevet selvstændig kvægbrug  siden 1967.

Jeg har været medlem af landboforeningerne i mere end 30 år og medlem i Venstre næsten lige så længe også organisationsengageret, jeg er i dag på anden periode medlem for Venstre i Videbæk Byråd.

Men med den nedladenhed der er i sidste del af brevet, bør jeg vurdere om jeg har 2 medlemskort for meget.

Jeg vil ikke tvinges unødigt til at være kriminel på grund af min interesse for natur og dyr, da der altid vil være enkelte kalve i så stor en besætning, der ikke kan mærkes rettidigt under vore forhold, tvinges vi til at slagte besætningen. Men selv efter et ophør vil jeg kæmpe for bedre forhold for naturplejebesætninger.
Den dag man tror at mennesker, dyr og natur kan styres i ensartede matematiske skemaer, har vi alle tabt meget

Hilsen Bertel Jensen  (se hele svaret)

 

 


 

 

Tak for dine breve af l. maj 2002 og senere om mærkning og registrering af kvæg.

Du ønsker at kunne udskyde øremærkningen af kalve ud over de sædvanli­ge 20 dage fra fødslen, idet du henviser til, at du har en fritgående besæt­ning af ammekøer, der anvendes til naturpleje. Du skriver, at køerne er til­bøjelige til aggressiv adfærd, når man nærmer sig kalvene de første to må­neder.

Fødevareministeriet har foretaget høring af Landbrugsraadet, der har be­mærket, at øremærkningen er væsentlig for fødevaresikkerheden og de ve­terinære forhold, og at reglerne derfor skal overholdes af alle.

Der er ikke mulighed for at yde individuelle dispensationer fra EU-reglerne, men derimod har medlemslandene mulighed for at søge dispensa­tion for visse områder. Spanien har i øjeblikket en sådan dispensation.

Samlet er det min vurdering, at øremærkningen er så vigtig for den sikre identifikation af dyrene og dermed for sporbarheden, at der ud fra hensynet til fødevaresikkerhed og veterinær sikkerhed ikke bør søges dispensation.

Hertil kommer, at det bl.a. ud fra hensynet til dyrevelfærd ikke er hen­sigtsmæssigt, at der holdes dyr, som i længere perioder af året ikke kan håndteres. Jeg vil der derfor opfordre dig til, evt. i samråd med konsulent­tjenesten, at sikre dig, at der løbende er mulighed for at opnå praktisk bi­stand til håndtering af dyrene.

                 Mariann Fischer Boel

Holbergsgade 2    TIf.:33922001                                         www.fvm.dk 1057 København K           Fax: 33123761           Telex: 27157 minag.dk           Internet; fvm@fvm.dk