Brev til Ministeriet for FødevarerErhverv
Redigeret kopi.    April 2002
 
  Til forsiden     Til mærkesituation
 

Til Minister for FødevarerErhver                              Grethe og Bertel Jensen
Mariann Fischer Boel.                                          Bjørslevvej 10, 6920 Videbæk                                                                                                      tlf 97194137 ell. 20834137                                                                                              bertel.jensen@privat.dk  ell. www.naturox.dk

Grethe og jeg vil gerne med dette brev informere Ministeriet m. fl. om nogle  formentlig utilsigtede konsekvenser af de alt for skrappe bekendtgørelser om mærkning og registrering af nyfødte kalve.

De manglende dispensationsmuligheder resulterer i nogle paradokser omkring Folketingets ønsker om naturpleje(Wilhjelm-rapporten) og forbrugernes ønsker om at dyrene skal kunne opleve så naturlige leveforhold som mulig, i forhold til Plantedirektorates umættelige krav- og magtønsker.

Jeg vil i det følgende prøve meget kort at beskrive situationen, men vil også gerne at Folketingets Fødevareudvalget vil give mig foretræde til en mere forklarende udredning.

Der bliver fra de berørte direktorater (se bilag) i øjeblikket udøvet et uhørt magtmisbrug samt personlig- og økonomisk  forfølgelse af  Grethe og mig. ( 8 kontrolbesøg, tilbageholdelse af et formentlig 6-cifret beløb og en ny stor bøde).

Þ    Vi har haft kreaturer side 1968, og udført naturpleje siden 1983.

Þ    Vi har i øjeblikket 2 flokke a 24 ammekøer + kalve, der naturplejer ca. 1 km2. (luftfoto bilag 2)

Þ    Alle vore kreaturer (bortset fra en nyfødt kalv ) er i øjeblikket mærket og registreret.

Þ    Alle vore dyr er altid blevet øremærket og registreret, efter at de kom på stald (dec – febr).

Þ    Alle vore moderdyr + tyr udfører naturpleje i samarbejde med SkovSam og Ringkøbing Amt.

Þ    Vi har en fuldstændig lukket besætning, der aldrig kommer i kontakt med andre dyr.

Þ    Mindst de halve af vore ammekøer har i naturområdet tilegnet sig en kraftig yngelforsvar og –pleje, der gør det livsfarligt at  nærme sig kalven de første 2 mdr, både for os der skal mærke dem, men også for alm. naturvandre ell. Jægere, der uforvarende kommer for tæt på en kalv.(bilag 6)

Þ    Moderdyreres forvarsadfærd øges løbende på grund af de hyppige forsøg på mærkning af kalve.

Þ    Vor besætning er en ren produktionsbesætning, der kan sammenlignes med en svinebesætning.

Þ    Intet  af det vi i øjeblikket bliver forfulgt- eller straffet med kan i vort tilfælde forklares ud fra veterinære sikkerhedskrav.

 

Jeg anmoder med den sidste venlighed, jeg i denne sag kan samle, at der gives os og andre lignende besætninger nogle undtagelser,  vi kan leve med og samtidig udføre den form landbrug, der i andre sammen hænge efterspørges.

Mulige undtagelser og krav har jeg  nævnt i bilage, men de kunne også ligne dem, der er nævnt  i bekendtgørelsen § 2.Stk.4 ang.  bisonokser hvor mærkning af kalve kan udskydes i op til 9 mdr.

Jeg undrer mig meget over hvad forskellen er??

 

For at det ikke skal blive for sent for vor bedrift, anmoder jeg også om,  at de fra os tilbageholdte beløb frigives til udbetaling, det er vort økonomiske grundlag.

Bøden vi har fået mener jeg er retsstridigt givet. Jeg lavede  registreringen søndag den 5 maj med første hændelse den 28 april (7 dage), jeg faxede den om morgenen den 6 maj fordi jeg ikke troede at der blev modtaget om søndagen. Det vil jeg nok efterprøve i retten, idet jeg mener det er en udpræget og unødvendig  nidkærhed.

Vi har nu en nyfødt kalv jeg har opgivet at 
komme tæt nok på til at kunne mærke den.

Jeg har også 4 – 5 kalve der går med kun et
 mærke, og som det kan ses i medsendte
 bilag omkring indskærpelse, vil jeg formentlig
 inden længe få besøg igen med en endnu større
 bøde som resultat. Jeg har ingen mulighed for 
at få en ekstra mærke i inden indbinding. 
Billigste løsning er også her at få dem skudt og
 sendt til destruktion inden en ny kontrolbesøg.

Jeg tror ikke ”systemet” kan få mig til at vælge denne løsning, selvom jeg ved den praktiseres, så hellere opgive kreaturerne.

Vi føler i den grad afsky fra de fremgangsmåder, der bruges for at knække os, og ingen med en almindelig anstændighed eller retsbevidsthed kan bifalde metoderne eller reglerne, der ligger bag.

Folketinget er politisk ansvarlig for nogle regler der administreres på en sådan måde, at  det er nødvendig at indføje nogle dispensationsmuligheder for at det ikke konflikter med andre af Folketingets intentioner.

Venlig hilsen Grethe og Bertel Jensen