Forordningen (EF)nr.31999R0509   
om dispensation for mærkning bisonkalve (henter fra eur-Lex)                                       
 
  Til forsiden     Til mærkesituation   Tilbage
 
          31999R0509                                                                                                                                     

Kommissionens forordning (EF) nr. 509/1999 af 8. marts 1999 om forlaengelse af maksimumsfristen for oeremaerkning af bisonokser (arten Bison bison spp.) EF-Tidende nr. L 060 af 09/03/1999 s. 0053 – 0053        

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 509/1999 af 8. marts 1999 om forlængelse af maksimumsfristen for øremærkning af bisonokser (arten Bison bison spp.)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 820/97 af 21. april 1997 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter (l), særlig artikel 4, stk. 2, under henvisning til Det Forenede Kongeriges og Frankrigs anmodning, og ud fra følgende betragtninger:

Det Forenede Kongerige og Frankrig har anmodet om forlængelse af maksimumsfristen for øremærkning af bisonokser til ni måneder som følge af praktiske vanskeligheder;

da bisonokser også kan opdrættes i andre medlemsstater, bør forlængelsen gælde alle medlemsstater;

bisonokser opdrættes på en sådan måde, at kalvene altid forbliver hos deres moder, indtil de fjernes senest ni måneder gamle;

det er berettiget at imødekomme anmodningen, for så vidt forlængelsen af maksimumsfristen ikke påvirker kvaliteten af oplysningerne i de nationale databaser, og der ikke sker omflytning af dyr, der ikke er øremærket;

medlemsstaternes myndigheder forpligter sig til ikke at udvide denne undtagelse til også at omfatte andre dele af ordningen for identifikation og registrering af bisonokser;

denne forordning bør ikke foregribe beslutningen, der skal træffes vedrørende de nationale databasers fuldt operationelle karakter;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra EUGFL-Komitéen -UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel l

Medlemsstaterne kan forlænge maksimumsfristen i artikel 4, stk. 2, i forordning

(EF) nr. 820/97 for øremærkning af bisonokser (arten Bison bison spp.) op til ni

måneder.        

      Forlængelsen må ikke påvirke kvaliteten af oplysningerne i de nationale databaser

Artikel 21. Forlængelsen i artikel l gælder kun, hvis alle betingelser i stk. 2 og 3 opfyldes.

2. Dyrene skal tilhøre arten Bison bison spp.

3. Øremærkerne skal anbringes, når kalvene fjernes fra deres mødre, og under alle omstændigheder før de er ni måneder gamle. Forlader et dyr den bedrift, det er født på, inden denne alder, skal det øremærkes, før det forlader bedriften.

Artikel 3

Denne forordning træder_i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske

Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 1999.

På Kommissionens vegne Franz FISCHLER  Medlem af Kommissionen (l) EFT L 117 af 7. 5. 1997, s. l.

 

 

Denne forord