Tilbage til
forsiden

HARDSYSSELS AARBOG

Oversigt over den systematiske inddeling

 

00-07

Skrifter af almindeligt

37.8

Kulturpolitik

63.36

Græs og grøntfoder

 

og blandet indhold

38.2

Privat rorsorg og velgø-

63.4

Plantager

00.109

Bogtrykkunstens hi-

 

renhed

63.5

Gartneti

 

storie

38.4

Social forsorg

63.513

Kirkegårde

01.7

Lokalbibliografier

38.409

Den offentlige forsorgs

63.606

Dyrskuer — markeder

02.4

Biblioteksvæsen

 

historie

63.61

Hesteavl

02.9

Lokalhistoriske arkiver

38.6

Ældreforsorg

63.62

Kvægavl

06.6

Museer

39

Folketradition og folkeliv

63.7

Mejeribrug-Fiskeri

07.96

Pressehistorie

 

63.9

 

 

 

39.13

Sagn

64.06

Tjenestefolk

20-29

Religion

39.17

Sagnforskning

64.1

Mad

22

Bibelen

39.3

Folketro. Syner og var-

64.12

Bagning

24.4

Salmer

 

sler

64.5

Boligens indretning

26.3

Præstegerning

39.4

Dagligliv

64.61

Kjolesyning

27.61

Helgendyrkelse

39.42

Dagligliv i byen

64.71

Husholdningsregnskab

27.67

Ringkøbing amts kirke-

39.43

Dagligliv på landet

64.909

Kroer

 

historie

39.45

Dagligliv på søen. Fi-

65.0964

Handelshistorie

28.2

Romersk-katolske kirke

 

sker- og sømandsliv

65.82

Vejtrafik

 

 

39.5

Årets og livets højtider

65.83

Lufttrafik

30-39

Samfundsvidenskab.

39.55

Juletraditioner

65.841

Jernbaner

 

Pædagogik. Folkeliv

39.7

Folkedragt

65.86

Postvæsen

30.1645

Flygtningelejre

 

 

65.87

Telefonvæsen

31.2

Befolkningslære

40-46

Geografi og rejser

65.909

Skibs- og færgefart

32.261

Socialdemokratiets hi-

40.16

Kort

65.98

Redningsvæsen. Søulyk

 

storie

40.164

Kort over Ringkøbing

 

ker

32.263

Det konservative folke-

 

amt

66.25

Teglværker

 

partis historie

40.2

Landmåling

66.26

Kalkværker

32.264

Venstres historie

40.6

Lokalhistoriske forenin-

66.81

Mølleri

32.61

Udvandrerhistorie

 

ger

66.83

Braendevin

32.8

Parlamentariske forsam-

43

England

66.87

Margarine

 

linger

46.3

København

66.88

Tobaksindustri

33-11

Arbejderforhold

46.4

Ringkøbing amt

67.5

Seletøj

33.129

Fagforeninger

 

 

67.7

Tekstilindustri

33.14

Jordpolitik

50-59

Naturvidenskab og

68.07

Husflid

33.194

Enkelte områders øko-

 

matematik

68.13

Urmageri

 

nomiske forhold

52.1

Astronomiske observa-

68.2

Smedehåndværk

33.22

Banker og sparekasser

 

tioner

69.2

Husbygning

33.27

Prisforhold

52.2

Tidsregning

69.51

Kanalbygning

33.4

Andelsvæsen

55.3

Oversvømmelser

69.53

Sluser

33.431

Enkelte brugsforeninger

55.64

Ringkøbing amts geo-

69.54

Inddæmning. Kystbe-

33.95

Boligforhold

 

logi

 

skyttelse

34.22

Offentlighed i forvalt-

55.8

Klima

69.58

Arvanding. Kunstvan-

 

ningen

55.9

Stormfloder

 

ding

34.31

Forbrydelser

56.156

Enkelte områders

69.61

Vejvæsen

34.51

Aftægt

 

plante- og dyreliv Ulve

69.79

Broer

34.62

Byvedtægter og landskabslove (før 1683)

58.95

 

69.94

Brunkulslejer. Tørveskæring

34.7

Retspleje

60-69

Praktiske fag

69.98

Mergelgravning

34.796

Enkelte retssager

61.612

Pest

 

 

35.52

Hærvæsen

61.8

Tandbehandling

70-79

Kunst. Teater. Film.

35.6

Politivæsen

62.31

Elektricitetsværker

 

Musik. Spil. Idræt

36.2

Kommunalforvaltning

62.71

Vogne

71.6

Arkitekturhistorie

 

— amt og kommuner

62.74

Jernbanemateriel

71.864

Kirkearkitektur og kir-

37.07

Uddannelse

63

Landbrug

 

kekunst

37.16

Feriekolonier

63.07

Landbrugsskoler

71.9564

Byplanlægning. Enkelte

37.18

Seminarier

63.091

Landbrugshistorie. Old-

 

byer

37.37

Friskoler

 

tiden

73.08

Mindestene og statuer

37.39

Lærerstanden. Degnehi-

63.092

Landbrugshistorie.

73.6

Billedhuggerkunst

 

storie

 

1536-1660

74.6

Malerkunst

37.4

Voksenundervisning

63.093

Landbrugshistorie.

76.238

Terracotta

37.414

Højskoler. Ungdoms-

 

1660-1814

76.332

Guldsmedekunst

 

skoler

63.15

Eng- og mosekultur

76.6

Møbelkunst

37.5

Ringkøbing amts skolehistorie

63.16

Hedeopdyrkning

77.096

Teaterhistorie

 

 

63.35

Kartoffeldyrkning

78.23

Violinbyggere

78.61    Musikalier

79.11    Markedsforlystelser

79.3          Lege

79.4          Spil

79.606  Skytte-, gymnastik- og

idrætsforeninger

79.65    Hestevæddeløb

79.71    Fodbold

79.92    Jagt

80-89    Litteratur. Sprog

81.6      Dansk litteraturhistorie

86         Skønlitterære bidrag

86.77    Jysk skønlitteratur

89.61    Sproghistorie

89.667  Jysk sprog

89.684  Stednavneforskning

89.689  Personnavneforskning

90-99    Historie

90.87       Herredsvåben. Kommu-
nevåben

90.88       Mønter

91.15    Forhistorisk tid

91.151  Stenalderen

91.155  Jernalderen. Vikingetid

96         Danmarks historie

96.1          Indtil 1536

96.2          1536-1660

 

96.4          1800-tallet

96.5          Krigen 1848-50

96.6          Krigen 1864

96.7      1900-1940
96.71    1940-1945

99.4      Biografier over enkelte

personer

99.7      Slægtsforskning

99.94    Slægtshistorie