Tilbage til
forsiden

Register

til

Hardsyssels Årbog

1967-1986

2. række bind 1-20

Udarbejdet af Kr. Bjerregård

Udgivet af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt 1988

Udsnit af kort, hvortil Geodætisk Institut har ophavsret, er gengivet med instituttets tilla-delse (A.403/85).

ISBN 87-87358-07-7

Forord

Historisk Samfund for Ringkøbing Amt har siden 1907 hvert år udsendt »Hardsyssels årbog«, og hver årgang har bragt nye bidrag til Ringkøbing amts historie.

Enkelte artikler beskriver en bestemt lokalitet, andre bringer oplysnin-ger om tildragelser og begivenheder, andre igen fortæller om erhvervsfor-hold og åndelige rørelser, kort sagt en »skatkiste« for den, der ønsker at vide noget om vestjydernes liv på godt og ondt i Ringkøbing amt.

Mange kunne nok ønske lidt mere system, lidt mere samling på den artikelmængde, der gennem årene er blevet optaget i årbogsrækken. Dette kan kun opnås gennem udarbejdelse af store og praktisk ordnede registre.

Da mange kender det registreringssystem, som danske biblioteker an-vender for at holde orden på bøgerne, lå det lige for også at anvende dette registreringssystem (decimalklassedelingen) ved udarbejdelse af registre til »Hardsyssels årbog«.

Da flere af årbogens artikler giver oplysning om mange forskellige for-hold, har både en dobbeltplacering og en opdeling af artikler i mindre af-snit ofte været nødvendig.

»Register til Hardsyssels årbog 1907-1966« (årgang 1-60) var det første store samlede register, som blev udarbejdet efter disse retningslinier. Nu foreligger »Register til Hardsyssels årbog 1967-1986« (årgang 61-80, også kaldet 2. række, bind 1-20) efter de samme retningslinier.

Registeret består af følgende afsnit:

1)      Oversigt over den systematiske inddeling, som viser hvilke grupper af
decimalklassedelingen, der er anvendt ved registreringen.

2)  Emneregistret, som er en nøgle til den systematiske fortegnelse, idet
det giver oplysning om de enkelte emners placering i systemet.

Emneregistret omfatter ikke personnavne. Søger man oplysning om en bestemt person, skal man gå direkte til den systematiske fortegnelses per-sonalhistoriske gruppe, hvor alle nogenlunde omtalte personer er registre-ret. Personer, der bare er nævnt eller mindre omtalt, må søges de steder i den systematiske fortegnelse, hvor vedkommendes virkefelt er registreret.

3)      Systematisk fortegnelse over årbogens artikler er en opstilling af år-
bogens artikler, evt. dele af artikler, ordnet efter emne eller lokalitet. Her-
fra henvises til årgang og sidetal.

4)  Forfatterregistret er en håndsrækning til dem, der søger en bestemt
forfatters artikler. Forfatterregistret henviser direkte til årgang og sidetal.

Historisk Samfund vil gerne takke Sammenslutningen af lokalhistoriske Foreninger og Vestjysk Bank, Holstebro, som begge har ydet tilskud til dette registers udgivelse.

Kr. Bjerregdrd


Register til Hardsyssels Årbog 1907-1966 Rettelse:

Side 6:

Dejbjerg sogn (Hind herred) — læs: (Bølling herred) Dybe sogn (Skodborg herred) — læs: (Vandfuld her-red)

Side 7:

Engbjerg sogn (Skodborg herred) — læs: (Vandfuld

herred) Faster sogn (Hind Herred) — læs: (Bølling herred)

Side 66:

Krabbe, Erii — fejlagtig placeret mellem Krarup, Enoch Chnstian og Krarup, Janus Baltbazar — skulle have stået lige efter Korsholm, Laurids Lauridsen