Tilbage til
forsiden

Forfatterregister til Hardsyssels Årbog 1967-1986


Alstrøm, Anna Louise: Tambohus. Fra færgested til fiskerleje. 1980 side 75-87
Amandus: En vise om gennemskæringen ved Hvide
Sande. 1984 side 70
 
Ammitzbøll, Henry: De lokalhistoriske arkiver i Ringkøbing amt. 1982 side 145-146
 
Andersen, Birgitte Korsager: Se Korsager Andersen, Birgitte Andersen, Chr.: Fra Velling station. 1978 side 25-29
Andersen, Chr.: Husflid i Velling. 1977 side 85-90
Andersen, Vald.: Teglværket Frederiksværk og gården

Nørlund i Bording sogn. Kolonikasserer Søren

Thestrup. 1967 side 72-80 Arendt, Niels Henrik: Sir Lyngbjerg. Ttæk af en

100-årig historie. 1980 side 15-26 Astrup, Aksel: En gymnastikforening og dens betyd-

ning for et sogns ungdom. 1982 side 23-40

Bach. A.: Den nye kommuneinddeling i Ringkjøbing

amt. 1971 side 5-22 Bak Harder, Jan: Se Harder, Jan Bak Bang, Dora: Fra Fyn til Vestjylland. Lidt om et af Dan-

marks ældste slægtsnavne. 1972 side 132-134 Barløse, Børge L: Forstander Jens Nielsens første ind-

tryk af England. 1973 side 57-68 Bendixen, Kirsten: Møntfund fra Ringkøbing amt.

1977 side 37-52 Berntsen, Anton: »En husmandskuen i gammel daw«.

1968 side 209-210 + rettelse 1969 side 136 Bjerregård, Kr.: Alfred Kaae. [80 ir]. 1972 side 125-127 Bjerregård, Kr.: Bogtrykker Niels Gadgaard Nielsen.

1983 side 125-126

Bjerregård, Kr.: Historiens sten. 1975 side 112-113 Bjerregård, Kr.: Historisk Samfund for Ringkøbing

Amt 1906-1981. 1981 side 75-76 Bjerregård,   Kr.:   Holstebro   i   »Hardsyssels  Årbog

1907-74. 1974 side 139-142 Bjerregård, Kr.: Landsretssagfører N. C. Skouvig. 1984

side 151-152 Bjerregård, Kr.: Lærer Esbern Jespersen. 1983 side

123-124 Bjetregård, Kr.: Udvalg af litteratur om Ringkøbing

amt 1967-1968 (1969 side 147-152), 1969-1970 (1971

side   95-101).    1971-1972   (1973   side    165-174),

1973-1974 (1975 side  127-140),  1975-1976 (1977

side   127-143),   1977-1978   (1979   side   133-150),

1979-1980 (1981 side 81-99), 1981-1982 (1983 side

127-152), 1983-1984 (1985 side 117-151) Blosen, Hans: Bemærkninger til en terrakottaplade på

Brejninggård. 1969 side 127-132 Bojesen, Jens A.: Uddrag af Jens A. Bojesens beret-

ning fra Vinderup, skrevet på grundlag af dagbøger,

som han førte gennem alle besættelsesårene. 1970

side 39-53 Boysen, Benny: Jesper Søndergaard Jacobsen. 1971

side 73-75


Boysen, Benny: Mindesten for det gamle Hardsyssel-

ting. 1974 side 148-149 Boysen, Benny: Motorjagten »Anna« af Struer. 1980

side 5-14 Boysen, Benny: Vilhelm Ahle — en brunkulsarbejder.

1975 side 5-18 Breitenbauch, Børge E.: En limfjordsskipper.  1976

side 65-75 Bruun, K. V.: Vejbygning og amtsveje i Ringkjøbing

amt. 1986 side 117-122 Brændgaard, Helge:  Om at grave tørv.  1982  side

143-144 Brøndegaard, V. J.: Lyng og ask som vejrprofeter. 1972

side 129-131

Brøndegaard, V. J.: Vejkostregler. 1974 side 117-120 Bundgaard Lassen, T.: Trafikudviklingen i Brande.

1986 side 131-138 Bøgner, J.: Efterskrift [C. M. Schubert og Schuberts

plantage]. 1970 side 105-107 Bøgner, J.: Johan Rantzau i Ringkjøbing 1534. 1967

side 63-67

Christensen, Christen: Fjaltring Friskole gennem 75

år. 1967 side 100-105 Christensen,    Christen:    Folkeminder    fra    Skod-

borg-Vandfuld herreder. 1968 side 209-213 Christensen, P. Rønn: Se Rønn Christensen, P. Christensen, Peder: En ener med evner, Jacob Green

fra Neder Green i Arnborg. 1980 side 89-93 Christensen, Robert: Karen Johanne Andersdatter af

Røn. 1969 side 21-33 Clausager, Anders Jensen: Anders Jensen Clausager.

(1834-1928). 1980 side 115-137 Clausager, Jørgen Peder: Anders Jensen Clausager.

(1834-1928). 1980 side 115-137 Clausager, P. H.: Træk ved byplanerne i Hardsyssels

gamle byer. 1982 side 111-118

Dahlmann Olsen, Nina: Fru Gyllembourgs sekretær i

Buchholtz hus. 1982 side 67-71 Dahlmann Olsen, Nina: Kunstværker i Buchholtz

hus. 1984 side 105-124 Dahlmann Olsen, Nina: Ulrik Plesners bygninger i

Midt- og Vestjylland. 1986 side 29-52 Dam, N. Jensen: Af Nees sogns historie. Sognets øko-

nomiske udvikling. 1968 side 181-186 + rettelse

1969 side 136 Dam, N. Jensen: Erindringer fra besættelsestiden

1940-45. 1967 side 81-93 + rettelse 1969 side 136 Dam, N. Jensen: Fra landpolitiets arbejdsmark. 1969

side 5-20 Dam, N. Jensen: Æ gammel sme'j i Dybe. 1970 side

113-121

Dam, N. Jensen: Gregers Kirk. 1974 side 123-133 Dam, N. Jensen: Lidt om Storåen og dens betydning

for omegnen. 1973 side 109-115


58


REGISTER TIL HARDSYSSELS ÅRBOG 1967-1986


 


Dam, N. Jensen: Mattrups villa i Lemvig og kreatur-

handlerNiels Mattrup. 1972 side 109-121 Dam, N. Jensen: Strandinger og redningsaktioner ved

de seks redningsstationer i Skodborg-Vandfuld her-

reder 1847-1970. 1970 side 5-38 Dam, N. Jensen: Thorsminde. Fra et beskedent fisker-

leje til en moderne fiskerihavn. 1969 side 95-104 Dam, N. Jensen: Vandbygningsvæsenet — dets opga-

ver og arbejdsområder. 1971 side 63-72 Dam, N. Jensen: Vejanlæg og vejarbejder for ca. 50 år

siden. 1975 side 93-98 Damholt, Chr.: Nogle livserindringer. Befolkning og

boligforhold i Hammerum herred for ca. 100 år si-

den. 1968 side 163-180 Degnbol, Mads: Erindringer om P. Smith. 1967 side

119-121 Draiby, Ejvind: Ole Rømers milesten. 1980 side 71-74

Ebbesen, Klaus: Et offerfund fra Lomborg. 1983 side

117-122 Ejby Villadsen, Holger: »Et udsat sted i Danmarks

fjærne vest«. Det første Hvide Sande 1908-1912.

1983 side 41-78

Ejby Villadsen, Holger: »Et udsat sted i Danmarks fjærne vest«. II. Det første Hvide Sande. 1912-1916.

1984 side 27-72

Eriksen, J.: Lærer J. Eriksens beretning fra Houe nordre skole [Besættelsesårene]. 1970 side 56-57

Fabricius, Hanne: Arbejdemes vilkår i Lemvig om-

kring århundredskiftet. 1984 side 81-92 Flytkjær, H. C: Tørv, tegl og mergel i Rindom. 1978

side 5-16 Frederiksen, Carl Johan: Barnet, afgrunden og digte-

ren. Et Thøger Larsen-minde. 1971 side 23-31 Friis, Gunnar: Hans Paludan. En vestjysk skolemester.

1967 side 162-167 Fugl, Marie Elisabeth: Rejseforhold i Midtjylland om-

kring 1850. En ung piges oplevelser.  1969 side

35-43

Gammelgaard Madsen, Carl: Et Kaj Munk minde.

1977 side 53-58 Gay, Kristian: Bæksgård. En ryttergård i Vestjylland.

1980 side 95-104 Gay, Kristian: En stranding på Harboøre i 1754. 1979

side 117-120 Graugaard, Esben: De katolske provster på Thyholm.

1982 side 137-141

Graversen, J.: En »bibelhistorie«. 1972 side 55-61 Graversen,}.: En episode fra svenskekrigen 1644. 1974

side 101-104 Graversen, J.: Sct. Barbaras messe genfundet i Struer.

1975 side 77-78 Gregersen, Niels Hjort: Se Hjort Gregersen, Niels

Hald Jespersen, Dagmar: Erindringer fra en »blandet

landhandel« i Sørvad. 1972 side 91-96 Hallum, Gunnar: Et jernalder-gravfund fra Tvis. 1970

side 67-75 Hansen,    Christian    N.:    Den    frugtbare    Ravns-

gaard-slægt. 1983 side 101-116 Hansen, Christian N.: Den frugtbare Særkjær-slægt.

1980 side 53-62 Hansen, Christian N.: En sag om trolddomskunst.

1986 side 139-146


Hansen, Christian N.: Vester Sneftrup i Simmelkær

sogn. 1973 side 81-85 Hansen, Hans Kr.: Hans Kr. og Kirsten Hansen, Læ-

gård i Debelmose ved Borris, fortæller personlige

minder fra Lægård, arresten i Århus og lejren i Frøs-

lev [Besættelsesårene]. 1970 side 61-65 Hansen, Kirsten: Hans Kr. og Kirsten Hansen, Læ-

gård i Debelmose ved Borris, fortæller personlige

minder fra Lægård, arresten i Århus og lejren i Frøs-

lev [Besættelsesårene]. 1970 side 61-65 Hansen, Peter: Flygtningelejren i Rom.  1985  side

83-114 Hansen, Steffen Stummann: Se Stummann Hansen,

Steffen

Hansen, Øyvind Lier: Se Lier Hansen, Øyvind Hansen-Sir, Hans Jørgen: Nogle festsange af lærer

Hans Jørgen Hansen-Sir. 1968 side 201-204 Harder, Jan Bak: Den østlige Graversgård. Træk af Sta-

dil sogns historie. 1982 side 119-136 Harreschou, Paul Henrik: Lidt om bopladsen Harre-

skov i gamle dage. 1967 side 168-176 Hertzum-Larsen, Holger: Bidrag til urmageriets hi-

storie i Ringkøbing amt. 1976 side 97-129 Hjort Gregersen, Niels: Hedens plovmand. 1971 side

110 Holm, Harald: Om Vindemp Samlerforening. 1971

side 115-117 Houmaa Jørgensen, J.: J. Houmaa Jørgensens beret-

ning fra Lemvigs vesteregn  (Hygum,  Engbjerg,

Houe) [Besættelsesårene]. 1970 side 54-55 Hovgaard, Niels: Emil Nolde og Ølstrup. 1968 side

131-140

Hvelplund Jensen, Kr.: Houen mølle. 1973 side 87-93 Højriis, Jens: Jens Højriis, Mejrup, fortæller [Besæt-

telsesarene]. 1970 side 59-60

Ilkjær, J. C. C: J. C. C. Ilkjærs beretning fra Flynder

[BesættelsesåreneJ. 1970 side 57-59 Isen, Chr.: Hedens pionerer i Kølkær. 1975 side 59-76 Isen, Chr.: En jernbanearbejder. 1978 side 63-65 Iversen, Aage: En Hardsysselbondes liv og virke. 1986

side 53-60 Ivertsen, Birthe Marie: Terrakotta-udsmykningen på

en vestjysk renæssancegård. 1968 side 109-130

Jacobsen,J. Søndergaard: Se Søndergaard Jacobsen, J. Jakobsen, Johan Peder: Erindringer om lærer Mads

Madsen, Trabjerg. 1968 side 197-200 Jansen, Jan Aas: Se Aas Jansen, Jan Jensen, Jens Aarup: Se Aarup Jensen, Jens Jensen, Kjeld B.: Mads Weis — en klog mand i Vestjyl-

land. 1975 side 19-32 Jensen, Kjeld B.: Minder fra det gamle Vestjylland. En

drengs oplevelser som skolesøgende og som hyrde-

dreng omkring 1850. 1978 side 37-48 Jensen, Kr. Hvelplund: Se Hvelplund Jensen. Kr. Jensen, M. Møller: Se Møller Jensen, M. Jensen, Peder: Minder fra Stadil sogn. 1971 side 86-89 Jensen Clausager, Anders: Se Clausager, Anders Jen-

sen

Jensen Dam, N.: Se Dam, N. Jensen Jepsen, Eli: Tekstilindustriens udvikling i Hammerum

herred. 1971 side 33-48

Jespersen, Dagmar Hald: Se Hald Jespersen, Dagmar Jespersen, Esbern: Af Søren Kjærgaards dagbøger.

1973 side 95-108


REGISTER TIL HARDSYSSELS ÅRBOG 1967-1986


59


 


Jespersen, Esbern: Alfred Kaae. 1973 side 145-148 Jespersen, Esbern: Med Ole Worm på jagt efter gamle

stednavne og helgener. 1967 side 5-17 Jespersen, Esbern: Minder fra besættelsestiden. 1970

side 39-65 Jespersen, Esbem: Omkring en bondegård midt på

heden. 1969 side 45-69 Johannesen, Allis:  Kalkmalerierne  i  Ferring kirke.

1979 side 57-68 Johansen, Jens: Holstebro efter 1945. Udviklingspoli-

tik og planlægning. 1974 side 37-65 Jørgensen, J. Houmaa: Se Houmaajørgensen, J.

Kjeldahl, A. Kr.: Lidt om de gamle fælles lergrave.

1968 side 204-205 Kjeldahl, A. Kr.: Mariane fra Hedegaard. 1967 side

18-21 Kjeldahl, A. Kr.: Vilhelm Gregersen. Digterpræsten,

som havde sine første præsteår i Hardsyssel. 1968

side 187-195 Kjeldgaard Stampe, Andreas: Se Stampe, Andreas

Kjeldgaard Kjærgaard, Jens Peder: Lidt om stednavne. 1970 side

143-144 Kjærgaard, Søren: Af Søren Kjærgaards dagbøger.

1973, side 95-108 Kjærgaard, Aage J.: Dyrskue i Ulfborg i 1832 og 1931.

1983 side 91-100 Knudsen, Bertel: Hesten. Hjælperen — vennen — sli-

deren. 1967 side 22-41

Kongsted Lampe, Jens: Se Lampe, Jens Kongsted Korsager Andersen, Birgitte: Karen Rotboring fra Re-

sen sogn. Troldkvinde, heks eller...? 1986 side 61-72 Kristensen, Erik: Minder fra det gamle Vestjylland. En

drengs oplevelser som skolesøgende og som hyrde-

dreng omkring 1850. 1978 side 37-48 Kristensen, Evald Tang: Se Tang Kristensen, Evald Kristiansen, Kristian: Lidt om de uofficielle navne.

1981 side 45-51 Kaae, Alfred: Bæksgård i Tørring. Lidt gårdhistorie.

1973 side 39-56

Kaae, Alfred: Faster sogn. 1967 side 124-161 Kaae, Alfred: Hesten. Hjælperen — vennen — slide-

ren. 1967 side 22-41 Kaae, Alfred: Hvor holdtes Ulfborg herredsting i

1600-tallet. 1970 side 109-112 Kaae, Alfred: Poul Mathias Nødskov og hans beskri-

velse over Timgård og Tim sogn. 1968 side 5-9 Kaae, Alfred: Småglimt fra Hemmet-Sønder Vium

forstanderskabs forhandlingsprotokoller. 1967 side

94-99 Kaae, Alfred: Det tingsels gods i Hammerum herred.

1968 side 141-146 Kaag, Laurits: Nr. Nissum Højskole under beslaglæg-

gelsens vilkår. 1970 side 77-100

Lampe,   Jens   Kongsted:   Amatør-astronomen   fra

Brande. 1984 side 93-96 Lampe, Jens Kongsted: Bidrag til urmageriets historie

i Ringkøbing amt. 1976 side 97-129 Lampe, Jens Kongsted: Forbindelsen Ringkøbing-År-

hus. 1985 side 43-64 Langer, Anders V.: Digelag på Harboøre. 1975 side

79-91 Langer, Anders V.: Købmandens hus i Harboøre. 1976

side 77-96


Larsen, Holger Hertzum: Se Hertzum-Larsen, Holger

Larsen, J. Vejen: Se Vejen Larsen, J.

Larsen, Svend: En skolestrid i Holstebro 1707 og dens

baggrund. 1971 side 77-80 Lassen, T. Bundgaard: Se Bundgaard Lassen, T. Lauridsen, Finn H.: Varer til dagens gængse priser —

eller derunder. Fra Linde brugsforenings rørste år.

1976 side 29-36 Lauridsen, Henning Ringgaard: Se Ringgaard Laurid-

sen, Henning Lauridsen, Karl: P. Storgaard Pedersen. Historisk Sam-

funds stifter. 1981 side 41-44 Lier Hansen, Øyvind: Samfærdsel gennem tiderne på

Feldborg-egnen. 1986 side 103-116 Lillelund, Rigmor: Videbrev og markmandsindstruks

for Holstebro købstad. 1978 side 17-24 Lumholt, Johs.: Stemmer fra en svunden tid. 1974 side

67-84 Lykke, Laura: Et lille kulturbillede fra Vestjylland om-

kring århundredskiftet. 1973 side 117-121

Madsen, Bertel: »Din røst, o Herre, højt blandt os ly-

der«. 1972 side 17-19 Madsen, Carl Gammelgaard: Se Gammelgaard Mad-

sen, Carl

Madsen, Erik Rørbæk: Se Rørbæk Madsen, Erik Madsen, K. Sønderby: Se Sønderby Madsen, K. Marryat, Horace: Rejse i Vestjylland 1859. 1984 side

5-26 Mogensen, Ole Edvard: Nr. Nebel-Tarm jernbane.

1986 side 73-88 Mogensen, Ole Edvard: Ringkjøbing-Ørnhøj-Holste-

bro jernbane. 1976 side 5-16 Mundbjerg, Gunnar N.: Enestegården Herrup. 1980

side 105-114 Mølbjerg, Ingv.: Af kaptajn Madsens saga. 1984 side

97-104 Mølgaard Nielsen, M.: Rids af engvandingens historie

i anledning af hundredåret for Skjernåkanalens til-

blivelse. 1972 side 75-90 Møller, Erling: Niels Andersen, tyv. En sag fra Skod-

borg-Vandfuld herreders tingbog. 1981 side 67-70 Møller, Erling: Oprejsning til Jens Sandholm. 1979

side 127-128 Møller, Ingemann: Hoven mølle og Kirkegård i Ho-

ven. 1974 side 121-122 Møller Jensen, M.: Supplement til Johannes Smiths

afhandling om Peder Smith, Nymølle, i årbog 1967.

1968 side 208-209 Mårup, Egon: Jydske Dragonregiment i Holstebro.

1978 side 67-78

Nielsen, Hanna: Karl Jensen. En kunstner fra Holste-

bro — glemt og genopdaget. 1982 side 5-22 Nielsen, Hanna: Kunstnerne og ulykken på havet

1893. 1984 side 73-80 Nielsen, Hanna: Tjenestepiger i herskabshuse. 1981

side 25-40 Nielsen, Knud: Skjemåens afløbsforhold gennem de

sidste 250 år. 1986 side 89-102 Nielsen, Leif Chr.: Landsbyer fra ældre jernalder i Nr.

Omme sogn. 1984 side 125-140 Nielsen, Leif Chr.: Omgird — en vestjysk landsby fra

vikingetid.  En  foreløbig redegørelse.   1976  side

37-54 Nielsen, Leif Chr.: Omgård — en vestjysk landsby fra


60


REGISTER TIL HARDSYSSELS ÅRBOG 1967-1986


 


vikingetid. En redegørelse for de fortsatte undersø-

gelser i 1976. 1977 side 59-84 Nielsen, M. Mølgaard, M.: Se Mølgaard Nielsen, M. Nielsen, Magnus: Fra min fødeø — Jegindø. 1979 side

69-91 Nielsen, Martin: En gammel postmands erindringer.

1971 side 89-92

Nielsen, N. Thomsen: Se Thomsen Nielsen, N. Nislev, Gunnar: Fire generationer på Gudum Kloster.

1978 side 49-62 Noer, Viggo E.: Købmand Simon Christensen An-

drup's tilknytning til Lemvig. 1972 side 134-136 Nygaard, C. S.: Tre vestjyder. [Knud Thøgersen, Jens

Byskov og Thøger Larsen], 1969 side 105-111 Nødskov, Poul Mathias: Beskrivelse over Thimgård og

Thim sogn. 2. udgave ved Alfred Kaae. 1968 side

11-108

Olsen, Nina Dahlmann: Se Dahlmann Olsen, Nina Opstrup, Thomas: Amtmand Arthur Bach. 1986 side

147-148

Pedersen, Ejner G.: Nye gadenavne i Holstebro 1944.

1985 side 65-82 Pedersen, L. P.: Et overset minde. [Indskrift på kirke-

klokken i Stauning kirke]. 1969 side 135-136 Pichard, Knud: Billede nummer to fra Struer Stats-

gymnasium.   En   personlig   tilståelse.   1975   side

99-110 Pichard, Knud: Bogtrykker Niels P. Thomsen i Hol-

stebro. 1973 side 69-79 Pichard, Knud: Fra Harboør til Sønderlem vig. Et

strejftogt. 1982 side 89-109 Pichard, Knud: Hedevandringer. Strejflys over he-

derne i Ringkøbing amt før Dalgas. 1981 side 5-24 Pichard, Knud: Holstebro i 30'erne og under besæt-

telsen. 1974 side 5-36 Pichard, Knud: Krig og ufred. Hardsyssel i Danmarks-

historien. 1980 side 27-52 Poulsen, P.: En Hardsyssel-sangbog, der fik sanghisto-

risk betydning. 1972 side 5-21 Prange, Knud: Herredssegl og kommunale våbener i

Ringkøbing amt. 1979 side 5-26

Ramsgaard, Chr.: Da Danmarks største afvandingsar-bejde måtte opgives, takket være et dramatisk slag »lydløs mausek 1972 side 114-118

Ramsgaard, Chr.: Landevejsskærmydsler på en oplandsrute. 1985 side 5-42

Rasmussen, Ove: Peter Skautrup. 1984 side 141-150

Ravn, Albert: Den himmelske hverdag. Det syvende capitel: Om Guds vrede og om HelveJes ild. Det ottende capitel: Om de fordømte menneskers ud-vortes straf på syn og hørelse, lugt og rørelse. 1971 side 27-31

Ridder, Johs.: En vestjysk bondegård omkring 1870.

1972 side 63-73

Ringgaard Lauridsen, Henning: De nye tider. Træk af arbejderbevægelsens historie i Hjerm stationsby i årene omkring 1. verdenskrig. 1982 side 73-87

Risbjerg Thomsen, S. K.: Drama i landsbyen. Barne-mord og natmandskonflikt i en vestjysk landsby for 200 år siden. 1971 side 81-85

Risbjerg Thomsen, S. K.: Den grumme å — oversvøm-melse ved tøbrud. 1970 side 136-138

Rostholm, Hans: Nye fund fra yngre stenalder fra


Skarrild Overby ogLille Hamborg. 1977 side 91-112 Rostholm, Hans: Udgravninger ved Herningsholm.

1978 side 79-114

Rønn Christensen, R: Harboøre-biografier. En 150 år gammel »optegnelsesbog«. 1981 side 61-65

Rønn Christensen, R: Harboørefolkets navne. Bebyg-gelsesnavne, tilnavne og slægtsnavne på Harboøre i 1600-, 1700, og 1800-tallet. 1983 side 79-90

Rørbæk Madsen, Erik: Modstandskamp på Struer-eg-nen. 1983 side side 5-40

Sabroe, Axel S.: Naturens fjernsyn. Luftspejlinger sær-

lig i Danmark. 1973 side 5-38 Sand, Knud: Sølle Søren — en original fra forrige år-

hundrede. 1970 side side 138-139 Sandfeld, Gunnar: A. K. Jensen. (1845-1890). Skabe-

ren af Hernings første avis. 1977 side 5-35 Sandfeld, Gunnar: Johannes Buchholtz. Digteren i

Struer. 1982 side side 41-65

Sandfeld, Gunnar: Kaj Munk oplevet. 1986 side 5-28 Saudal, Troels: Hedens plovmand [Melodi], 1971 side

110 Schrøder, Ulrik: Liden Kirsten ganger om kirkerist.

1981 side 53-60 Schrøder, Urban: Lidt mere om digterpræsten Vil-

helm Gregersen i Naur og Sir. 1970 side 133-135 Sidelmann, Vinkel: Lidt om en gammel slægt, som i

raange år har haft tilknytning til Lemvig- og Holste-

bro-egnen. 1972 side 136-137 Siggaard, Jens: Da herremanden på Hald skænkede

sin kusk en gird. Lidt af en slægtshistorie. 1970 side

140-142 Siggaard, Jens: »Hedebønder i tre slægtled«. Nogle

rettelser til [H. P. Hansens bog vedrørende oplys-

ninger om Ilskov]. 1971 side 92-93 Siggaard, Jens: Hjemmebagning i ældre tid. 1973 side

129-131 Simonsen, Simon: C. M. Schubert og Schuberts plan-

tage. 1970 side 101-107

Sir, Hans Jørgen Hansen: Se Hansen-Sir, Hansjørgen. Skautrup, Peter: Æ gammel dæjn. 1967 side 68-71 Skautrup, Peter: Hardsyssels stednavne. Supplerende

bemærkninger til »Stednavne i Ringkøbing amt«.

1979 side 93-116

Skouvig, N. C: Minde for lærer Esbern Jespersen.

1972 side 123-124 Skouvig, N. C: Tidsbillede fra Ryde sogn i første tred-

jedel af 1900-tallet. 1979 side 27-56 Skov, Torben: En efterlysning. Jochum Weller, guld-

smed i Holstebro 1754-1792. 1975 side 111-112 Skov, Torben: Mere viden om et kloster. En oriente-

ring om prøvegravningerne på Tvis klostertomt i

1978. 1979 side 125-126 Smith, Johannes: Peder Smith i Nymølle. 1967 side

106-119 og 122-123 Stampe, Andreas Kjeldgaard: Muldbjerg mølle. 1986

side 123-130 Stauning, Poul: [Købmand Hans Pedersen Stauning,

Ringkøbing]. 1969 side 135 Steffensen, Steffen: Hwa æ hjatt er fuld aw! Ve en bryl-

lup. Gywtemoel. O æ apotek! 1972 side 127-129 Stummann Hansen, Steffen: Oldtidsagre på Gørding

hede. 1980 side 139-154

Svanstrøm, Viggo: Det var dengang. 1974 side 85-100 Svanstrøm, Viggo: Marked i Bækmarksbro. 1973 side

133-143


REGISTER TIL HARDSYSSELS ÅRBOG 1967-1986                                     61

Svanstrøm, Viggo: Min barndoms mennesker i Mø-

borg. 1976 side 55-64 Svanstrøm, Viggo: En skikkelse »fra gaden«. [Handels-

gartner Kjeld Hendriksen]. 1970 side 123-130 Søby, N. C: Mindetavle over 6 faldne soldater i Rind

kirke, Hammerum herred. 1972 side 23-35 Søby, N. C: Thomas Nielsen — lærer, redaktør og po-

litiker. 1972 side 37-53

Søby, N. C: En udvandrers historie. 1967 side 42-62 Søgaard, Helge: Et bryllupsdigt fra 1752. [Christen de

Linde ogMaren Loss bryllup]. 1970 side 131-133 Sønderby Madsen, K.: Gammel Johannes. 1980 side

63-69 Søndergaard, Marinus: Sevel folkebogsamling.  1973

side 123-128 Søndergaard, Marinus: Skoleforhold i Sevel i gamle

dage. 1969 side 117-125 Søndergaard, Valdemar: [Væddemål om hestekørsel

under et kongebesøg på Nørre Vosborg omkring

1860 — Et hestehoved af bronce i Brejning kirkef.

1968 side 206-207 Søndergaard Jacobsen, J.: Glimt fra Nørre Nissum

sogns historie. 1969 side 71-94 Søndergaard Jacobsen, J.: Peder Byskov. (1835-1920).

En handelsmand og bonde fra Lemvigegnen. 1968

side 147-161

Tang Kristensen, Evald: Lidt om nogle stednavne.

1968 side 206

Thestrup, Knud: Folketingsmand Anton Vesterager.

1976 side 17-28

Thomsen, S. K. Risbjerg: Se Risbjerg Thomsen, S. K. Thomsen Nielsen, N.: Småglimt fra Hemmet-Sønder

Vium    forstanderskabs    forhandlingsprotokoller.

1967 side 94-99

Vejen Larsen, J.: Jyske spillemandshistorier. 1974 side

105-111 Wentzel, Johs.: Feriekolonien »Børnely« ved Fjand

1936-73. 1974 side 113-116 Vestergaard, Laust: Drenge- og købmandsår. 1975 side

47-57 Vestergaard, Oluf: Røverbander [på] Herningegnen

under besættelsen. 1978 side 31-35 Westerlund, N.: Barndoms-, ungdoms- og alderdoms-

erindringer fra Væm- og Tipper-enge i tiden fra ca.

1884 til 1964. 1972 side 97-107 Westh, Axel: Sjældne fortællinger i vestjysk folketra-

dition. 1975 side 33-45

Villadsen, Holger Ejby: Se Ejby Villadsen, Holger. Winther, Chr.: Jens Mikael Thøgersen Winther. 1971

side 49-62 Winther, Chr.: P. Smiths betydning for Brejning sogn.

1969 side 133-135

Østergaard, Jørgen: Slægtshistorisk forening dannet i Herning. 1970 side 144-145

Aarup Jensen, Jens: Nedrivningen af Timgårds lade.

1979 side 121-124

AasJansen,Jan: Clausager-slægten, 1969 side 113-115 Aas Jansen, Jan: Faster sogn. 1967 side 124-161